Comunitatea Oficiala Beagle Romania

Tu faci parte din haita?

Ce drepturi si obligatii avem cu al nostru caine?
#30
ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea
Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu
stăpân
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, întocmit de
Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
în baza prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân,
ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004,
cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din
subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu
stăpân, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu
ANEXĂ:
NORMA din 7 ianuarie 2014 privind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Aplicare
Prezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a)mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informaţiile necesare
identificării unice a animalului;
b)microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio,
programabil o singură dată, care respectă cerinţele standardului ISO 11784
şi anexei A a standardului 11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B şi
poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;
c)cititor - dispozitiv portabil sau staţionar capabil să citească codurile
microcipurilor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX şi să le afişeze electronic
conform standardului ISO 11784;
d)cod de ţară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând
codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
e)cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 15 cifre utilizat pentru
identificarea individuală a câinilor la nivel naţional, înscris pe un microcip a
cărui structură este detaliată în anexa nr. 2;
f)câine cu stăpân - orice câine identificat şi înregistrat conform prezentelor
norme care aparţine unei persoane fizice sau juridice;
g)utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - unităţi medicale
veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale
veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul
Medicilor Veterinari, precum şi universităţile care deţin clinici veterinare
universitare, care solicită şi sunt licenţiate de către Colegiul Medicilor
Veterinari;
h)identificator şi operator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân -
orice medic veterinar de liberă practică titular al unei unităţi medicale
veterinare de asistenţă, orice medic veterinar angajat al unei unităţi medicale
veterinare de asistenţă şi medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în
clinicile veterinare universitare;
i)identificare - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop
individualizarea unui animal utilizând mijloace permanente de identificare,
stabilite de prezentele norme;
j)înregistrare - operaţiunea de culegere şi introducere în Registrul de
evidenţă a câinilor cu stăpân a datelor de identificare ale animalului,
evenimentelor, informaţiilor veterinare şi a datelor de identificare ale
proprietarului;
k)Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân - colecţie de informaţii aflată în
gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare
ale animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi datele de
identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică şi
arhivate într-o bază de date;
l)paşaport - document, conform modelului prevăzut de Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind
modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a
câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări
terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale
declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în
Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
m)eveniment - fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariţia, furtul,
regăsirea, moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea
proprietarului;
n)licenţă de utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân -
drepturi de utilizare a Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân acordate de
către Colegiul Medicilor Veterinari;
o)furnizor de microcipuri - orice persoană juridică care produce, importă
şi/sau comercializează pe teritoriul României microcipuri conforme cu
cerinţele prezentelor norme;
p)furnizor primar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană
juridică care tipăreşte şi comercializează pe teritoriul României carnete de
sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme;
q)furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice
persoană juridică care achiziţionează de la un furnizor primar şi
comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte
conforme cu cerinţele prezentelor norme;
r)carnet de sănătate - document ce conţine cel puţin informaţiile prevăzute
de anexa nr. 3.
Art. 3: Obiective generale
(1)Prezentele norme stabilesc activităţile, atribuţiile, responsabilităţile,
regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea Registrului
de evidenţă a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg
teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor şi
operatorilor RECS, identificarea individuală şi înregistrarea fiecărui animal şi
a evenimentelor din viaţa lui, a proprietarului acestuia, înregistrarea
informaţiilor veterinare şi scoaterea din evidenţă în cazul morţii.
(2)Câinii circulă pe teritoriul României numai identificaţi şi înregistraţi
potrivit prevederilor prezentelor norme şi însoţiţi de carnete de sănătate.
(3)Utilizatorii RECS implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a
câinilor garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a
datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4)Utilizatorii, identificatorii şi operatorii RECS se supun procedurilor de
înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în
vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă drepturi de acces şi
înregistrare a evenimentelor în RECS.
(5)Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de
maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea,
donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora, de către
medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în
Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate
juridică, deţinut de către CMV, precum şi din universităţile care deţin clinici
veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.
Art. 4: Termene de identificare şi înregistrare
(1)Câinii se identifică şi se înregistrează cu respectarea următoarelor
termene:
a)câinii nou-născuţi cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la
fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spaţii publice a acestora;
b)câinii adulţi cu proprietar - până la data de 1 ianuarie 2015 şi în orice caz
înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a
acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;
c)câinii proveniţi din adăposturile publice - în momentul adopţiei, înainte de
a părăsi adăpostul;
d)înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu
microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării
proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la
implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul
proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă
înregistrarea în RECS.
(2)Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt
consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei
specifice în vigoare.
(3)Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu
un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784
sau 11785 vor fi înregistraţi în baza de date şi se vor emite carnete de
sănătate noi, conform prezentelor norme.
(4)Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu
un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi
identificaţi, înregistraţi şi se vor emite noi carnete de sănătate conform
prezentelor norme.
Art. 5: Condiţii
(1)În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că
sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)câinii cu stăpân sunt identificaţi şi înregistraţi în RECS;
b)datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea şi sterilizarea sunt
înregistrate şi actualizate;
c)pentru fiecare câine identificat şi înregistrat se eliberează un carnet de
sănătate cu serie şi număr unic;
d)în cazul pierderii, deteriorării se eliberează un carnet de sănătate cu serie
şi număr unic, asigurând trasabilitatea cu originalul;
e)pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea
proprietarului, suplimentar faţă de prevederile lit. c), un paşaport.
(2)CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea
verificării datelor şi documentelor de identificare, pentru animalele deţinute
de către aceştia.
(3)Condiţiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.
(4)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
denumită în continuare ANSVSA, controlează şi are acces necondiţionat la
RECS.
Art. 6: Înregistrarea utilizatorilor RECS
(1)În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS,
medicii veterinari de liberă practică, titulari ai unităţilor medicale veterinare,
depun în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al
RECS, conform procedurilor CMV.
(2)În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS
pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie să
depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator
al RECS, conform procedurilor CMV.
(3)În vederea verificării în RECS a câinilor capturaţi, persoanele responsabile
din cadrul adăposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.
(4)CMV verifică îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare şi eliberează
licenţa de utilizator al RECS.
(5)În vederea înregistrării medicilor veterinari ca identificatori şi operatori
RECS, aceştia se vor înregistra în baza de date, conform procedurilor CMV.
(6)CMV poate retrage licenţa de utilizare a RECS în următoarele situaţii:
a)la cererea utilizatorului;
b)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare;
c)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de exercitare a profesiei;
d)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de utilizare a RECS;
e)la solicitarea ANSVSA.
CAPITOLUL II: Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
Art. 7: Obligaţiile proprietarilor
(1)Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în
RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea
cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
(2)Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în
vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra
animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea,
vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
(3)În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita
identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip
aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare
obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea
carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.
(4)Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au
obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de
identificare necesare.
(5)În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul României,
proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate
al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi
identificarea şi înregistrarea în RECS.
(6)În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele
descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi
paşaportul animalului.
(7)Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă
practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la
animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.
(8)În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor
veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai RECS,
scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.
(9)În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al
câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest
registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.
(10)Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor
legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către
unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare
universitare.
(11)La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de
a anunţa, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de poliţie sau
serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele,
în vederea depistării şi anunţării proprietarului.
Art. 8: Obligaţiile utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS
(1)Unităţile medicale veterinare de asistenţă sau clinicile veterinare
universitare au obligaţia de a achiziţiona şi utiliza pentru identificarea câinilor
exclusiv microcipuri care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.
(2)Utilizatorii RECS au obligaţia de a verifica şi actualiza permanent datele
cu privire la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a
efectuării acţiunilor veterinare.
(3)Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt responsabili de
efectuarea identificării câinilor şi de înregistrarea acestora în RECS, potrivit
legii.
(4)Medicul veterinar identificator şi operator al RECS are următoarele
obligaţii:
a)să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat
şi verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de
sănătate;
b)să identifice câinii neidentificaţi, înregistrând totodată datele proprietarului
acestora;
c)să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului şi efectuarea
acţiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate şi proprietarii
acestora, conform formularului electronic de identificare;
d)să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să
înmâneze documentul proprietarului animalului;
e)să elibereze paşapoartele câinilor la cererea proprietarilor;
f)să respecte condiţiile şi procedurile stabilite de către CMV;
g)să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi conform
prezentelor norme.
(5)Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt recunoscuţi ca
medici veterinari autorizaţi de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei,
să completeze, să certifice, să parafeze, să semneze şi să stampileze rubricile
aferente din paşaportul şi carnetul de sănătate al câinelui.
(6)Toţi utilizatorii RECS trebuie să deţină un cititor capabil să citească
microcipurile care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.
(7)Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari
înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.
Art. 9: Obligaţiile CMV
(1)CMV are obligaţia de a răspunde solicitărilor privind accesul şi eliberarea
licenţei de utilizator al RECS.
(2)În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (1), CMV, cu
respectarea condiţiilor legale de funcţionare şi de exercitare a profesiei,
comunică condiţiile de utilizare şi eliberează licenţa de utilizare a RECS.
(3)În cazul în care răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) este negativ,
CMV comunică solicitantului motivul respingerii cererii de acordare a licenţei
de utilizator al RECS.
(4)În cadrul activităţii de gestiune a RECS, CMV monitorizează activitatea
utilizatorilor RECS şi comunică ANSVSA abaterile şi neconformităţile
constatate.
(5)În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice
operaţionale cu informarea utilizatorilor RECS şi a ANSVSA.
(6)În cazul sesizării unor abateri grave privind funcţionarea şi operarea
RECS, CMV are obligaţia sesizării ANSVSA în vederea derulării de controale
oficiale.
(7)CMV are obligaţia de a retrage în 24 de ore licenţa de utilizator al RECS la
neîndeplinirea de către acesta a condiţiilor legale de funcţionare, condiţiilor
de exercitare a profesiei, condiţiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea
ANSVSA.
Art. 10: Obligaţiile ANSVSA
(1)ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
controlează activitatea privind RECS.
(2)ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
are obligaţia de a răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor
oficiale.
(3)ANSVSA efectuează controale la furnizorii de microcipuri şi la furnizorii
primari de paşapoarte şi carnete de sănătate în vederea verificării respectării
prevederilor prezentelor norme.
(4)În cazul constatării nerespectării de către furnizori a prevederilor
prezentelor norme, ANSVSA retrage acestora aprobarea de comercializare şi
valabilitatea seriilor emise.
CAPITOLUL III: Identificarea câinilor în adăposturi
Art. 11: Obligaţiile administratorilor şi personalului din
adăposturilor publice
(1)Administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, a instrui şi a
verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii
câinilor capturaţi în spaţiile publice.
(2)Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligaţia de a
verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.
(3)În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul
adăposturilor au obligaţia verificării codului de identificare afişat în RECS şi
comunicării rezultatului obţinut administratorilor adăposturilor publice.
(4)În baza informaţiilor obţinute din RECS, administratorii adăposturilor
publice au obligaţia informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.
(5)Câinii adoptaţi/revendicaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în
conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de
revendicare/adopţie, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt
înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale
proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate.
(6)Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari
de liberă practică organizaţi în condiţiile legii care au contractat activităţile
veterinare din cadrul adăposturilor, conform prevederilor legale.
Art. 12: Obligaţiile administratorilor adăposturilor private
(1)Responsabilii adăposturilor private au obligaţia de a identifica şi de a
înregistra câinii pe care îi deţin în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentelor norme.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii introduşi
în adăposturile private vor fi identificaţi şi înregistraţi în RECS în termen de 5
zile de la data intrării în adăpost.
Art. 13: Obligaţiile persoanelor care adoptă câini
(1)Persoanele sunt obligate să adopte din adăposturi doar animale
identificate şi înregistrate în RECS, cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate
conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate
valid.
(2)Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt
proprietarii de drept ai animalelor şi au obligaţia de a respecta cerinţele
privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest
scop.
CAPITOLUL IV: Gestionarea carnetelor, paşapoartelor şi a
microcipurilor
Art. 14: Gestionarea carnetelor de sănătate şi a paşapoartelor
(1)În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de carnete de sănătate
şi/sau paşapoarte, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă
însoţită de un model/o mostră de carnet de sănătate şi/sau de paşaport.
(2)ANSVSA, după verificarea conformităţii modelelor/ mostrelor de carnete
de sănătate şi/sau de paşapoarte depuse, alocă serii şi numere unice tuturor
furnizorilor aprobaţi.
(3)ANSVSA va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor aprobaţi cărora li sau alocat serii şi numere unice pentru tipărirea carnetelor de sănătate şi/sau
a paşapoartelor pentru animale de companie.
(4)Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici
veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona
carnete de sănătate şi/sau paşapoarte doar de la furnizorii aprobaţi de către
ANSVSA.
(5)Carnetele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează
exclusiv de către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile
care deţin clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini
de serviciu utilizatori ai RECS, conform procedurilor CMV.
Art. 15: Gestionarea microcipurilor
(1)În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de microcipuri, fiecare
furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de următoarele:
a)dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea
microcipurilor pe teritoriul României, în original (pentru producătorii din
străinătate, aceasta va fi tradusă în limba română de către un traducător
autorizat din România);
b)copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul
Internaţional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR);
c)fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea;
d)mostră de microcip pentru care se solicita aprobarea;
e)copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului, certificată de
solicitant pentru conformitate cu originalul;
f)copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru
conformitate cu originalul.
(2)ANSVSA, după verificarea conformităţii microcipurilor, va posta pe site-ul
propriu lista furnizorilor şi a modelelor de microcipuri aprobate.
(3)Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici
veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona şi
vor utiliza exclusiv microcipuri conforme prevederilor prezentelor norme,
comercializate de către furnizori aprobaţi.
(4)Furnizorii de microcipuri vor comercializa microcipuri aprobate exclusiv
către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin
clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu,
utilizatori ai RECS.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot
comercializa microcipuri aprobate şi către consiliile locale, urmând ca acestea
să le pună la dispoziţia utilizatorilor RECS cu scopul identificării şi înregistrării
câinilor din localităţile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale pe care o
reprezintă.
(6)În carnetul de sănătate, numărul de identificare al animalului de
companie va fi aplicat sub formă de etichetă autocolantă.
(7)În paşaport, codul de identificare al animalului de companie va fi scris de
mână direct în rubrica "codul alfanumeric al transponderului", fiind interzisă
aplicarea de etichete autocolante care să conţină numărul microcipului.
Art. 16: Dispoziţii finale
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii
achiziţionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului român, inclusiv
cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit,
vor fi înregistraţi şi/sau identificaţi, după caz, conform noilor prevederi, în
termen de 5 zile.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, expunerea
şi/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise şi expoziţii se efectuează
doar dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi însoţiţi de carnetul de sănătate.
(3)Persoanele care au achiziţionat câini din petshopuri, canise sau expoziţii
au obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în
condiţiile legii, identificator şi utilizator al RECS, în termen de 7 zile, în
vederea înregistrării noului proprietar în RECS.
(4)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip
implantat unui câine nu se poate elimina decât cu acordul ANSVSA.
(5)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip
care a fost folosit la identificarea şi înregistrarea unui câine nu poate fi
reutilizat.
(6)Orice altă modalitate de identificare alternativă nu se va putea utiliza
pentru un câine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip.
Câinii identificaţi printr-un mijloc de identificare alternativ se identifică prin
microcipare şi se înregistrează în RECS.
(7)În cazul în care microcipul implantat unui câine nu mai este funcţional, se
va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit câinelui va fi
înregistrat în RECS cu asigurarea legăturii dintre cele două coduri de
identificare şi a trasabilităţii animalului.
(8)După data de 31 decembrie 2014 este interzisă deţinerea de câini
neidentificaţi şi neînregistraţi.
(9)Prevederile prezentelor norme intră în vigoare la 60 de zile de data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 17: Anexe
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: CERINŢELE TEHNICE care trebuie îndeplinite
de mijloacele oficiale de identificare a câinilor existenţi pe
teritoriul României
1.Cerinţe generale
a)Microcipul se implantează parenteral, în condiţii aseptice, în zona gâtului,
cu ajutorul unui implantator/unei seringi.
b)Unicitatea codului trebuie garantată de către producător.
c)Producătorul microcipului trebuie să fie înregistrat conform procedurilor
Comitetului Internaţional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR).
2.Microcipul folosit pentru identificarea câinilor trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a)codul emis de transponder trebuie să fie unic;
b)să permită o citire rapidă;
c)să poată fi aplicat doar o singură dată;
d)să fie steril, sterilizat cu o substanţă recunoscută şi aprobată la nivelul
Uniunii Europene.
3.Dimensiunile microcipului folosit pentru identificarea câinilor
a)Diametrul microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie
între 1,2 şi 2,2 mm.
b)Lungimea microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie
între 2,0 şi 15,00 mm.
c)Greutatea maximă a microcipului folosit pentru identificarea câinilor
trebuie să fie de 0,2 g.
4.Cerinţele tehnice de performanţă ale microcipului folosit pentru
identificarea câinilor
a)Microcipul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse
de alimentare cu energie, care nu emite radiaţii şi nu are părţi în mişcare,
constituit dintr-un circuit integrat şi o antenă, ambele incluse într-o capsulă
de sticlă, transparentă, biocompatibilă şi tratată antimigraţie, care utilizează
tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 şi anexei A a
standardului ISO 11785.
b)Microcipul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu
standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B şi trebuie
să îndeplinească cerinţele stabilite de ISO 24631-3.
c)Microcipul trebuie livrat cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de
unică folosinţă cu ac steril sau aplicator refolosibil şi ace sterile şi cu 3
etichete autocolante cu numărul transponderului.
d)Frecvenţa transponderului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie
de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz.
e)Structura codului microcipului va fi următoarea:
(i)primele 3 caractere ale transponderului reprezintă codul de ţară, conform
standardului ISO 3166, pentru România acesta fiind 642;
(ii)următorul caracter reprezintă cifra zero;
(iii)următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului;
(iv)următoarele 8 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat
pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional.
f)Distanţa de citire a microcipului trebuie să fie:
(i)minimum 12 cm când este citit cu un cititor portabil;
(ii)minimum 50 cm când este citit cu un cititor staţionar.
g)Pentru a putea îndeplini cerinţele referitoare la distanţa de citire minimă,
microcipurile trebuie să îndeplinească următorii parametri:
(i)transponderele HDX trebuie să aibă o putere minimă de activare a
câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată conform standardului
ISO 246313, partea 7.6.5, şi vor dezvolta o amplitudine modulatoare
echivalentă cu 10 mV, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3,
punctul 7.6.7, la o putere a câmpului magnetic mai mică sau egală cu 1,2
mA;
(ii)transponderele FDX-B vor avea o putere minimă de activare a câmpului
magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată în conformitate cu standardul
ISO 24631-3, partea 7.6.4, şi vor dezvolta o amplitudine de modulare
echivalentă cu 10 mV, măsurată conform prevederilor standardului ISO
24631-3, partea 7.6.6; la o putere a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2
mA.
h)Transponderele HDX şi FDX trebuie să transmită codul stocat corect în
condiţii de temperatură cuprinse între -20°C şi + 40°C şi în condiţii de
umiditate cuprinse între 40% rH şi 80% rH.
ANEXA nr. 2: STRUCTURA MICROCIPULUI
Codul unic de identificare al unui animal se va citi conform tabelului de mai
jos:
Tipul mijlocului de
identificare
Codul de identificare al
animalului
Interpretarea caracterelor înscrise în transponderul folosit pentru
identificarea câinilor
Microcip 6420XXX99999999 642 - codul de ţară
0 - cifra obligatorie cerută de ISO 11784
XXX - codul fabricantului
99999999 - codul unic de identificare al câinelui
ANEXA nr. 3: Informaţii conţinute de carnetul de sănătate
I.Carnetele de sănătate utilizate pe teritoriul României vor conţine
minimum următoarele informaţii:
A)Carnet de sănătate:
- seria şi numărul unic al carnetului de sănătate (conform alocării efectuate
de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor);
B)Date despre câine:
1.codul de identificare;
2.data naşterii;
3.specia;
4.rasă;
5.sex;
6.culoare;
7.semne particulare.
C)Date despre proprietar 1:
1.numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului;
2.CNP-ul proprietarului/deţinătorului;
3.adresa:
- localitate;
- stradă;
- număr;
- judeţ.
D)Date despre proprietar 2:
- numele şi prenumele noului proprietar/deţinător;
- CNP-ul proprietarului/deţinătorului 2;
- adresa proprietarului/deţinătorului 2: localitate, stradă, număr, sat, judeţ.
E)Date aferente acţiunilor veterinare la care este supus animalul:
1.data vaccinării/deparazitării;
2.serie valabilitate vaccin;
3.produsul antiparazitar utilizat;
4.semnătura şi parafa medicului veterinar.
F)Instrucţiuni
1.Obligaţii ale proprietarilor:
(i)să identifice şi să înregistreze animalele în termen de 90 de zile;
(ii)să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare
necesare;
(iii)să deţină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor;
(iv)să deţină asupra lor şi paşaportul animalului în cazul deplasărilor în
străinătate;
(v)să notifice medicului veterinar, în termen de 7 zile, evenimentele
referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie,
moartea;
(vi)să solicite medicilor veterinari scoaterea din evidenţă şi consemnarea
morţii în carnetul de sănătate;
(vii)să solicite utilizatorilor Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân să
înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă;
(viii)să deparaziteze periodic animalele;
(ix)să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice.
Vaccinarea contra rabiei a câinilor şi a pisicilor în vârstă de peste 3 luni în
România este obligatorie.
Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân accesaţi: www.registru-caini.ro
II.Opţional se poate imprima un QR Code conţinând legătura (URL) către
pagina Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân pentru verificarea
identităţii animalului şi a datelor înscrise în RECS.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 31 din data de 15 ianuarie 2014

https://www.youtube.com/watch?v=LlieBAD-GcM