Comunitatea Oficiala Beagle Romania

Tu faci parte din haita?

Ce drepturi si obligatii avem cu al nostru caine?
#31
Circulația necomercială a animalelor de companie

Acest regulament stabilește cerințele privind controlul sanitar (sănătatea animală) aplicabile circulației necomerciale transfrontaliere a animalelor domestice și normele privitoare la controlul acestei circulații. Acest regulament consolidează, de asemenea, normele aplicabile animalelor care provin din țări terțe pentru a preveni propagarea bolilor cum ar fi rabia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament armonizează cerințele sanitare aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie în interiorul Uniunii Europene (UE). Acesta consolidează, de asemenea, normele aplicabile animalelor care provin din țări terțe.

Obiectivul acestui regulament este de a garanta un grad ridicat de protecție a sănătății umane și animale, facilitând totodată circulația animalelor de companie însoțite de proprietarii lor.

Animale vizate

Animalele vizate de acest regulament sunt:

câinii;
pisicile;
dihorii domestici;
nevertebratele (exceptând albinele și crustaceele);
peștii tropicali ornamentali;
amfibienii;
reptilele;
păsările (cu excepția păsărilor domestice care sunt reglementate de Directivele 2009/158/CE și 92/65/CEE);
rozătoarele, și
iepurii domestici.
Totuși, cerințele sanitare referitoare la aceste animale nu sunt armonizate. În aceste cazuri, prevalează normele naționale.

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor cu privire la speciile de faună și floră sălbatică.

Identificarea animalelor

Pisicile, câinii și dihorii domestici trebuie identificați printr-un dispozitiv electronic (transponder) sau un tatuaj clar lizibil. Începând cu data de 3 iulie 2011, numai transponderul va putea fi utilizat drept metodă de identificare.

Transponderul este deja recunoscut în Irlanda, Malta și Regatul Unit drept singura metodă de identificare valabilă.

Circulația animalelor de companie între statele membre

Animalele care călătoresc însoțite de proprietarul lor în cadrul Uniunii Europene trebuie să fie însoțite de un pașaport eliberat de un veterinar autorizat de autoritatea competentă a statului membru din care provin.

Pașaportul animalelor (câini, pisici și dihori domestici) trebuie să certifice conformitatea animalului cu exigențele sanitare descrise mai jos și, în cazul Finlandei, Irlandei, Maltei, Regatului Unit și Suediei, cu normele naționale suplimentare ale acestor țări.

Intrarea animalelor de companie (câini, pisici și dihori domestici) pe teritoriul unui stat membru este supusă îndeplinirii următoarelor trei condiții:

animalul trebuie să aibă un sistem de identificare (transponder sau tatuaj);
animalul trebuie să fi fost supus unei vaccinări valabile împotriva rabiei;
animalul trebuie să îndeplinească, dacă este necesar, anumite măsuri sanitare preventive cu privire la alte boli decât rabia.
Pentru o perioadă de tranziție care se prelungește până la 31 decembrie 2011, intrarea animalelor de companie (câini sau pisici) pe teritoriul Irlandei, Maltei, Regatului Unit și Suediei este supusă respectării cerințelor suplimentare de mai jos:

animalul trebuie să fi fost supus unei titrări a anticorpilor de protecție (test menit să verifice eficacitatea vaccinului) într-un laborator autorizat (EN) de Comisia Europeană și în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre;
animalul trebuie să fi primit un tratament împotriva căpușelor (exceptând în cazul Suediei) și a teniei Echinococcus (acest tratament este obligatoriu și pentru Finlanda) în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre.
În plus, statele membre pot autoriza accesul animalelor tinere nevaccinate, cu vârsta mai mică de trei luni, în anumite condiții.

Circulația animalelor de companie care provin din țări terțe

Normele sanitare aplicabile circulației intracomunitare a animalelor de companie sunt valabile și pentru următoarele țări: Andorra, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino și Vatican. Aceste norme se aplică și în cazul țărilor terțe menționate în anexa II, partea C.

În cazul animalelor (câini, pisici și dihori domestici) care provin dintr-o țară terță care nu este enumerată în partea C a anexei II, se aplică norme sanitare mai stricte. Dacă aceste animale intră în alte state membre decât în Irlanda, Malta, Regatul Unit și Suedia, ele trebuie să fie vaccinate și să fi fost supuse unei titrări a anticorpilor (pentru Finlanda este obligatoriu și un tratament împotriva teniei Echinococcus până la data de 31 decembrie 2011). Această titrare trebuie să fi fost efectuată într-un laborator autorizat de Comisia Europeană, pe o probă de sânge recoltată la cel puțin o lună după vaccinare și cu trei luni înainte de deplasare.

Dacă aceste animale intră în Irlanda, Malta, Regatul Unit și Suedia, se prevede plasarea lor în carantină în temeiul protocolului în vigoare în aceste state membre.

Animalele care provin din țări terțe trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de un veterinar oficial sau, la reintrare, de un pașaport care să certifice conformitatea cu normele sanitare din acest regulament.

Sancțiuni

În cazul în care verificările, în special cele efectuate la punctele de intrare în UE, arată că animalul nu îndeplinește cerințele stabilite de acest regulament, autoritatea competentă poate hotărî să-l returneze în țara de origine, să-l izoleze sub control oficial atât timp cât este necesar ca să îndeplinească cerințele de sănătate sau, în ultimă instanță, să-l eutanasieze, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea animalului în carantină.

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 este abrogat de Regulamentul (UE) nr. 576/2013 începând din 28.12.2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 998/2003

3.7.2003

-

JO L 146 din 13.6.2003

DEROGĂRI DE LA ACT

Decizia 2004/557/CE [Jurnalul Oficial L 249 din 23.7.2004]

Această derogare se aplică în cazul tranzitării câinilor și pisicilor de companie prin teritoriul Suediei, între insula Bornholm și restul teritoriului Danemarcei.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2004/650/CE

21.9.2004

-

JO L 298 din 23.9.2004

Regulamentul (CE) nr. 454/2008

24.6.2008

-

JO L 145 din 4.6.2008

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87 din 31.3.2009

Regulamentul (UE) nr. 438/2010

18.6.2010

-

JO L 132 din 29.5.2010

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 998/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 [Jurnalul Oficial L 178 din 28.6.2013].

Regulamentul (UE) nr. 31/2014 al Comisiei de abrogare a Deciziilor 2004/301/CE, 2004/539/CE și a Regulamentului (UE) nr. 388/2010 [Jurnalul Oficial L 10 din 15.1.2014].

Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului de adaptare a anumitor regulamente și decizii având în vedere aderarea Republicii Croația [Jurnalul Oficial L I58 din 10.6.2013].

Regulamentul (UE) nr. 388/2010 al Comisiei din 6 mai 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulației necomerciale [Jurnalul Oficial L 114 din 7.5.2010].

Commission Decision 2007/25/EC of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community [Official Journal L 8 of 13.1.2007] (Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate). A se vedea versiunea consolidată

Decizia 2005/91/CE a Comisiei din 2 februarie 2005 de stabilire a perioadei după care vaccinul antirabic este considerat în curs de valabilitate [Jurnalul Oficial L 31 din 4.2.2005].

Decizia 2004/839/CE a Comisiei din 3 decembrie 2004 de definire a condițiilor aplicabile circulației necomerciale, având ca destinație Comunitatea, a câinilor și pisicilor tinere provenind din țări terțe [Jurnalul Oficial L 361 din 8.12.2004].

Decizia 2004/824/CE a Comisiei din 1 decembrie 2004 de stabilire a unui model de certificat de sănătate pentru circulația necomercială a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici provenind din țări terțe și care intră în Comunitate [Jurnalul Oficial L 358 din 3.12.2004].

Decizia 2003/803/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici [Jurnalul Oficial L 312 din 27.11.2003].

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie [COM(2007)578 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Acest raport are ca obiect măsurile care trebuie luate la încheierea perioadei de tranziție în care Irlanda, Malta, Regatul Unit și Suedia au menținut măsuri de combatere a rabiei drept cerință specifică de intrare pe teritoriul lor. În scopul armonizării complete a normelor în vigoare în UE, Comisia evaluează opțiunile posibile pentru revizuirea regimului actual. Această evaluare se bazează pe avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Opțiunile posibile includ menținerea definitivă, prelungirea, eliminarea sau modificarea condițiilor de intrare pentru Finlanda, Irlanda, Malta, Regatul Unit și Suedia. Totuși, întrucât discuțiile referitoare la modificarea regulamentului vor dura mai mult decât timpul prevăzut pentru acesta, Comisia va opta pentru o primă prelungire a perioadei de aplicabilitate a acestei reguli.

Ultima actualizare: 29.04.2014

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... SUM:f83009

https://www.youtube.com/watch?v=LlieBAD-GcM